Splošni pogoji

O NAS

 1. Osebni podatki družbe emenjave.si

Podjetje: Emenjave, poslovno svetovanje d.o.o.;
Skrajšana firma: Emenjave d.o.o.;
Naslov: Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana;

Elektronska pošta: info@emenjave.si;
Telefonska številka: 040 225 269

Spletna stran: www.emenjave.si;

Davčna številka: 17563763;
Matična številka: 7228716;
Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0005 5781 494 (BANKA KOPER D.D.).

Spletno stran emenjave.si predstavljajo različni segmenti spletnih menjav oz. prehodov. Izvajalci po posameznih segmentih so:

 1. ZAVAROVANJA

Podjetje: Aventus d.o.o., zavarovalniško zastopanje, d.o.o.;

Skrajšana firma: Aventus d.o.o.;

Naslov: Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana;

Elektronska pošta: info@emenjave.si;

Telefonska številka: 040 225 269;
Spletna stran: www.emenjave.si/#/category/zavarovanje;

Davčna številka (podjetje ni zavezanec za DDV): 98998749;
Matična številka: 5924260000;
Transakcijski račun: IBAN SI56 0700 0000 2989 436 (GB d.d.);

Št. AZN dovoljenja: 30220-1183/01-6

IN/ALI

Podjetje: AGENCIJA KRŽIČ, zavarovalno zastopanje, d.o.o.;

Skrajšana firma: AGENCIJA KRŽIČ d.o.o.;

Naslov: Središka ulica 4, 1000 Ljubljana;

Elektronska pošta: info@emenjave.si;

Telefonska številka: 040 225 269;
Spletna stran: www.emenjave.si/#/category/zavarovanje;

Davčna številka (podjetje ni zavezanec za DDV): 29214068;
Matična številka: 5840155000;
Transakcijski račun: IBAN SI56 0700 0000 3127 467 (GB d.d.);

Št. AZN dovoljenja: 30220-1567/01-6-ZN;

2A. Izvajanje osnovne dejavnosti družb in 545. člen Zakona o zavarovalništvu

Osnovna dejavnost Aventus in Agencije Kržič je zavarovalniško zastopanje (K66.220).

Podjetje Aventus ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (238. člen Zakona o zavarovalništvu), ki so ga pridobili dne 09.10.2001, pod številko 30220-1183/01-6 in je vključeno v Register zavarovalno zastopniških družb, ki kot gospodarsko dejavnost opravljajo storitve zastopanja zavarovalnic. Register je objavljen na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor.

Podjetje Agencija Kržič ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (238. člen Zakona o zavarovalništvu), ki so ga pridobili dne 21.12.2001, pod številko 30220-1567/01-6-ZN in je vključeno v Register zavarovalno zastopniških družb, ki kot gospodarsko dejavnost opravljajo storitve zastopanja zavarovalnic. Register je objavljen na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor.

V okviru sklenjenega pogodbenega razmerja so pri Aventus in Agenciji Kržič pooblaščeni za pridobivanje ponudb različnih vrst zavarovanj v imenu in za račun naslednjih zavarovalnic:

 • Adriatic Slovenica d.d.,Ljubljanska cesta 3a, Koper
 • Arag SE – Zavarovalnica pravne zaščite, podružnica v Sloveniji,Železna cesta 14, Ljubljana
 • ERGO zavarovalnicapodružnica v Sloveniji, Šlandrova ulica 4, Ljubljana
 • Generali Zavarovalnica d.d.,Kržičeva ulica 3, Ljubljana
 • Grawe Zavarovalnica d.d.,Gregorčičeva ulica 39, Maribor
 • Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska cesta 58, Ljubljana
 • Prva osebna zavarovalnica d.d., Ameriška ulica 8, Ljubljana
 • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana
 • Wiener Städtische zavarovalnica, Podružnica v Sloveniji,Masarykova cesta 14, Ljubljana
 • Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor
 • Zavarovalnica Triglav d.d.,Miklošičeva cesta 19, Ljubljana

Seznanjamo vas, da nobena zgoraj našteta zavarovalnica oz. od nje odvisna družba nima posrednega ali neposrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalniško zastopniške agencije Aventus in tudi ne v kapitalu zavarovalniško zastopniške agencije Agencije Kržič.

Seznanjamo vas o izvensodnem postopku reševanja sporov med potrošniki in ponudniki ter o internem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev, ki veljajo v zavarovalnicah, s katerimi pogodbeno sodelujemo ter iz 579. člena ZZavar.

 • Zavarovalnice morajo vzpostaviti shemo izvensodnega reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev in strankami (potrošniki).
 • Obliko in sestavo telesa, ki odloča o sporu, način ter postopek odločanja predpiše zavarovalnica s svojim notranjim aktom ter ga javno objavi v dnevnem tisku oziroma strokovnem tisku, ki je namenjen potrošnikom.
 • Zavarovalnica mora v zavarovalnih pogojih objaviti informacijo o shemi izvensodnega reševanja sporov.
 • Zavarovalnice morajo vzpostaviti interni postopek za reševanje pritožb zavarovalcev.
 • Mediacije so možne v potrošniških sporih in drugih sporih iz zavarovalnih in odškodninskih razmerij na podlagi zavarovalnih pogodb ali na podlagi zakona, in sicer o pravicah zavarovalca, zavarovanca, oškodovanca ali zavarovalnice.
 • Stranke pritožbenega postopka so lahko vse fizične in pravne osebe, ki z zavarovalnico vzpostavijo pogodbeno ali drugo razmerje na podlagi dejavnosti, ki jo izvaja zavarovalnica.
 • Stranke lahko pritožbe v zvezi z našimi ravnanji ali odločbami podajo ustno ali pisno na sedežu družbe.
 • Pritožbo obravnava pristojni organ zavarovalnice, v skladu s pravilnikom, ki ureja interni pritožbeni postopek.
 • Če se z rešitvijo vaše pritožbe in odločitvijo pristojne pritožbene komisije ne strinjate, lahko pod določenimi pogoji svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje tudi institucijami izven sodnega reševanja sporov: mediacijskemu centru ali varuhu pravic s področja zavarovalništva pri Slovenskem zavarovalnem združenju, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.
 • Varuh pravic s področja zavarovalništva odloča o sporih med strankami in zavarovalnicami, do katerih je prišlo zaradi nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa ter drugih dobrin poslovnih običajev in temeljnih standardov zavarovalne stroke.

Splošni pogoji posamezne zavarovalnice so sestavni del pogodbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju ali riziko življenjskem zavarovanju, sklenjenim med zavarovalcem in izbrano zavarovalnico in so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Stranka, ki oddaja naročilo za ponudbo kateregakoli zavarovanja na internetni strani www.emenjave.si/zavarovanja, izrecno izjavlja, da je bil predhodno v celoti seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne zavarovalne pogodbe ter da sprejema splošne pogoje, ki so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Splošni pogoji so na voljo v elektronski obliki.

Za vse dodatne informacije nam pišite na elektronsko pošto info@emenjave.si ali nas pokličite na telefonsko številko 040 225 269.

3A. Postopek naročila

Stranka naročilo odda preko spletnega obrazca na spletni strani www.emenjave.si/#/category/zavarovanje. Datum začetka zavarovanja na ponudbi mora biti kasnejši od datuma oddaje ponudbe zavarovalnici. Dejanski datum začetka zavarovanja na polici bo določen glede na datum prejema podpisane ponudbe v zavarovalnici oziroma glede na pogoje vsake posamezne zavarovalnice.

Pred zaključkom izvedbe naročila mora stranka potrditi, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja, objavljenimi na spletni strani ponudnika.

Ko ponudnik sprejme naročilo, o tem obvesti stranko prek elektronske pošte. Stranka ima po poslanem potrdilu naročila še eno uro časa, da v naročilu popravi morebitne napake.

Naslednji delovni dan po prejetju naročila ponudnik prične z obdelavo naročila, kjer preveri pravilnost podatkov. V primeru, nejasnosti si ponudnik pridržuje pravico, da s stranko stopi v kontakt na kontaktno številko ali elektronsko pošto, navedeno v postopku naročila.

V nadaljevanju postopek poteka različno, glede na vrsto zavarovanja:

 1. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
  Postopek se razlikuje glede na odločitev ponudnika (ponudbo si bo natisnil sam ali jo pošljemo mi):
 • Stranka si ponudbo natisne sama:
  Pred tiskom ponudbe Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, trajnega naloga za plačilo premije (če se je odločil za tak način plačila) in pristopno izjavo za izbrano zavarovalnico, PREVERI vse vpisane PODATKE.
  Pdf dokument NATISNE. 2 obrazca ponudbe in trajnega naloga (po en izvod vsakega obrazca obdrži za svojo evidenco) PODPIŠE (na mestih, označenih z ___) in POŠLJE na naslov podjetja Emenjave d.o.o.: Emenjave o.o., Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana. S svojim podpisom odgovarja za resničnost in točnost podatkov.
 • Stranki ponudbo pošlje ponudnik:
  Stranka PREJME domov 3 izvode izpolnjene ponudbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, 3 izvode trajnega naloga za plačilo premije (če se odločil za tak način plačila).
  Stranka na poslanih obrazcih PREVERI vse podatke (z nalepkami je označeno, kaj še mora dopolniti).
  2 obrazca ponudbe in trajnega naloga (po en izvod vsakega obrazca ponudnik obdrži za svojo evidenco, ponudnik PODPIŠE (na mestih, označenih z «) in POŠLJE na naslov podjetja podjetja Emenjave d.o.o.: Emenjave o.o., Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana. S svojim podpisom odgovarja za resničnost in točnost podatkov.
 1. Riziko življenjsko zavarovanje
 • Stranka si lahko ponudbo Riziko življenjskega zavarovanja natisne sama, jo podpiše in pošlje na naslov podjetja Emenjave d.o.o.: Emenjave o.o., Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana.
 • Ponudnik, najkasneje v roku treh delovnih dni od potrditve naročila, poskrbi za izdelavo ponudbe Riziko življenjskega zavarovanja in jo po pošti pošlje stranki v podpis. Stranka s svojim podpisom ponudbe odgovarja za resničnost in točnost podatkov. Stranka podpisano ponudbo pošlje na naslov podjetja.

Naročilo lahko oddajo le osebe, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Ponudba, sklenjena na daljavo, veže ponudnika 30 dni od dneva naročila. Preklic naročila je možen izključno s poslanim sporočilom na poštni naslov info@emenjave.si. Stranka je tudi dolžna od ponudbe odstopiti s pisno izjavo .Če stranka pošlje pisno izjavo na Emenjave d.o.o. v roku 30 dni, se prav tako smatra kot pravilen odstop od pogodbe. Pri dopolnilnih zavarovanjih se od ponudbe, ko je podpisana, ne da več odstopiti. Dopolnilna zavarovanja Triglava ekskluzivno sklepa podjetje Tribuna Kapital. Dopolnilna zavarovanja Vzajemne in Adriatic Slovenice sklepata podjetji Aventus in Agencija Kržič. Ponudnik ne odgovarja za morebitne zamude pri dostavi elektronskih sporoči stranki. Po preteku roka za preklic se smatra naročilo za dokončno potrjeno in preklic ni več mogoč. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

Podjetje Tribuna Kapital ter podjetji Aventus in Agencija Kržič se zavezujeta, da bosta v roku 14 dni po preklicu naročila in sporočilu številke transakcijskega računa stranke poskrbelo za povračilo že vplačane premije na transakcijski račun, povračilo pa izvaja izbrana zavarovalnica stranke.

 1. BANČNE STORITVE

Podjetje: Emenjave, poslovno svetovanje d.o.o.;
Skrajšana firma: Emenjave d.o.o.;
Naslov: Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana;

Elektronska pošta: info@emenjave.si;
Telefonska številka: 040 225 269

Spletna stran: www.emenjave.si/#/category/bančne-storitve;

Davčna številka: 17563763;
Matična številka: 7228716;
Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0005 5781 494 (BANKA KOPER D.D.).

2B. Splošni pogoji banke

Splošni pogoji posamezne banke so sestavni del pogodbe o najemu kredita, hitrega kredita, lizinga ali odprta TRRja. Stranka, ki oddaja naročilo za ponudbo kateregakoli bančnega produkta na internetni strani www.emenjave.si/#/category/bančne-storitve, izrecno izjavlja, da je bil predhodno v celoti seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne bančne pogodbe ter da sprejema splošne pogoje, ki so sestavni del posamezne bančne pogodbe. Splošni pogoji so na voljo v elektronski obliki.

Za vse dodatne informacije nam pišite na elektronsko pošto info@emenjave.si ali nas pokličite na telefonsko številko 040 225 269.

3B. Postopek naročila

Stranka naročilo odda preko spletnega obrazca na spletni strani www.emenjave.si/#/category/bančne-storitve. Glede na želje oz. zahteve stranke se določi banko pri kateri se uredi sklenitev željene storitve/produkta.

Pred zaključkom izvedbe naročila mora stranka potrditi, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja, objavljenimi na spletni strani ponudnika.

Naslednji delovni dan po prejetju naročila ponudnik prične z obdelavo naročila, kjer preveri pravilnost podatkov. V primeru, nejasnosti si ponudnik pridržuje pravico, da s stranko stopi v kontakt na kontaktno številko ali elektronsko pošto, navedeno v postopku naročila.

Naročilo lahko oddajo le osebe, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Ponudba, sklenjena na daljavo, veže ponudnika 30 dni od dneva naročila. Preklic naročila je možen izključno s poslanim sporočilom na poštni naslov info@emenjave.si. Stranka je tudi dolžna od ponudbe odstopiti s pisno izjavo .Če stranka pošlje pisno izjavo na Emenjave d.o.o. v roku 30 dni, se prav tako smatra kot pravilen odstop od pogodbe.

 1. STORITVE PONUDNIKOV ELEKTRIKE IN PLINA

Podjetje: Emenjave, poslovno svetovanje d.o.o.;
Skrajšana firma: Emenjave d.o.o.;
Naslov: Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana;

Elektronska pošta: info@emenjave.si;
Telefonska številka: 040 225 269

Spletna stran: www.emenjave.si/#/category/energenti;

Davčna številka: 17563763;
Matična številka: 7228716;
Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0005 5781 494 (BANKA KOPER D.D.).

2C. Splošni pogoji ponudnikov elektrike in plina

Splošni pogoji posameznega ponudnika elektrike in plina so sestavni del pogodbe o izbiri ponudnika elektrike in/ali plina. Stranka, ki oddaja naročilo za ponudbo kateregakoli produkta na internetni strani www.emenjave.si/#/elektrika in/ali www.emenjave.si/#/plin, izrecno izjavlja, da je bil predhodno v celoti seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne pogodbe ter da sprejema splošne pogoje, ki so sestavni del posamezne pogodbe ponudnika elektrike in/ali plina. Splošni pogoji so na voljo v elektronski obliki.

Za vse dodatne informacije nam pišite na elektronsko pošto info@emenjave.si ali nas pokličite na telefonsko številko 040 225 269.

3C. Postopek naročila

Stranka naročilo odda preko spletnega obrazca na spletni strani www.emenjave.si/#/elektrika in/ali www.emenjave.si/#/plin. Glede na želje oz. zahteve stranke se določi ponudnika električne energije in/ali plina, pri kateri se uredi sklenitev željene storitve/produkta.

Pred zaključkom izvedbe naročila mora stranka potrditi, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja, objavljenimi na spletni strani ponudnika.

Naslednji delovni dan po prejetju naročila ponudnik prične z obdelavo naročila, kjer preveri pravilnost podatkov. V primeru, nejasnosti si ponudnik pridržuje pravico, da s stranko stopi v kontakt na kontaktno številko ali elektronsko pošto, navedeno v postopku naročila.

Naročilo lahko oddajo le osebe, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Ponudba, sklenjena na daljavo, veže ponudnika 30 dni od dneva naročila. Preklic naročila je možen izključno s poslanim sporočilom na poštni naslov info@emenjave.si. Stranka je tudi dolžna od ponudbe odstopiti s pisno izjavo .Če stranka pošlje pisno izjavo na Emenjave d.o.o. v roku 30 dni, se prav tako smatra kot pravilen odstop od pogodbe.

 1. STORITVE PONUDNIKOV INTERNETA IN TELEVIZIJE

Podjetje: Emenjave, poslovno svetovanje d.o.o.;
Skrajšana firma: Emenjave d.o.o.;
Naslov: Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana;

Elektronska pošta: info@emenjave.si;
Telefonska številka: 040 225 269

Spletna stran: www.emenjave.si/#/category/internet-in-televizija;

Davčna številka: 17563763;
Matična številka: 7228716;
Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0005 5781 494 (BANKA KOPER D.D.).

2D. Splošni pogoji ponudnikov interneta & TV

Splošni pogoji posameznega ponudnika interneta & TV so sestavni del pogodbe pri sklenitvi določene storitve/produkta ponudnika. Stranka, ki oddaja naročilo za ponudbo kateregakoli bančnega produkta na internetni strani www.emenjave.si/#/category/internet-in-televizija, izrecno izjavlja, da je bil predhodno v celoti seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne pogodbe, ter da sprejema splošne pogoje, ki so sestavni del posamezne pogodbe ponudnika. Splošni pogoji so na voljo v elektronski obliki.

Za vse dodatne informacije nam pišite na elektronsko pošto info@emenjave.si ali nas pokličite na telefonsko številko 040 225 269.

3D. Postopek naročila

Stranka naročilo odda preko spletnega obrazca na spletni strani www.emenjave.si/#/category/internet-in-televizija. Glede na želje oz. zahteve stranke se določi ponudnika interneta in televizije, pri katerem se uredi sklenitev željene storitve.

Pred zaključkom izvedbe naročila mora stranka potrditi, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja, objavljenimi na spletni strani ponudnika.

Naslednji delovni dan po prejetju naročila ponudnik prične z obdelavo naročila, kjer preveri pravilnost podatkov. V primeru, nejasnosti si ponudnik pridržuje pravico, da s stranko stopi v kontakt na kontaktno številko ali elektronsko pošto, navedeno v postopku naročila.

Naročilo lahko oddajo le osebe, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Ponudba, sklenjena na daljavo, veže ponudnika 30 dni od dneva naročila. Preklic naročila je možen izključno s poslanim sporočilom na poštni naslov info@emenjave.si. Stranka je tudi dolžna od ponudbe odstopiti s pisno izjavo .Če stranka pošlje pisno izjavo na Emenjave d.o.o. v roku 30 dni, se prav tako smatra kot pravilen odstop od pogodbe.

 1. STORITVE PONUDNIKOV MOBILNE TELEFONIJE

Podjetje: Emenjave, poslovno svetovanje d.o.o.;
Skrajšana firma: Emenjave d.o.o.;
Naslov: Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana;

Elektronska pošta: info@emenjave.si;
Telefonska številka: 040 225 269

Spletna stran: www.emenjave.si/#/category/mobilni-operaterji;

Davčna številka: 17563763;
Matična številka: 7228716;
Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0005 5781 494 (BANKA KOPER D.D.).

2E. Splošni pogoji ponudnikov mobilne telefonije

Splošni pogoji posameznega ponudnika mobilne telefonije so sestavni del pogodbe pri sklenitvi storitve/produkta mobilne telefonije. Stranka, ki oddaja naročilo za ponudbo katerekoli storitve/produkta na internetni strani www.emenjave.si/#/category/mobilni-operaterji, izrecno izjavlja, da je bil predhodno v celoti seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne pogodbe, ter da sprejema splošne pogoje, ki so sestavni del posamezne pogodbe ponudnike mobilne telefonije. Splošni pogoji so na voljo v elektronski obliki.

Za vse dodatne informacije nam pišite na elektronsko pošto info@emenjave.si ali nas pokličite na telefonsko številko 040 225 269.

3E. Postopek naročila

Stranka naročilo odda preko spletnega obrazca na spletni strani www.emenjave.si/#/category/mobilni-operaterji. Glede na želje oz. zahteve stranke se določi ponudnika mobilne telefonije pri katerem se uredi sklenitev željene storitve/produkta.

Pred zaključkom izvedbe naročila mora stranka potrditi, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja, objavljenimi na spletni strani ponudnika.

Naslednji delovni dan po prejetju naročila ponudnik prične z obdelavo naročila, kjer preveri pravilnost podatkov. V primeru, nejasnosti si ponudnik pridržuje pravico, da s stranko stopi v kontakt na kontaktno številko ali elektronsko pošto, navedeno v postopku naročila.

Naročilo lahko oddajo le osebe, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Ponudba, sklenjena na daljavo, veže ponudnika 30 dni od dneva naročila. Preklic naročila je možen izključno s poslanim sporočilom na poštni naslov info@emenjave.si. Stranka je tudi dolžna od ponudbe odstopiti s pisno izjavo. Če stranka pošlje pisno izjavo na Emenjave d.o.o. v roku 30 dni, se prav tako smatra kot pravilen odstop od pogodbe.

 1. STORITVE PONUDNIKOV VZAJEMNIH SKLADOV

Podjetje: Emenjave, poslovno svetovanje d.o.o.;
Skrajšana firma: Emenjave d.o.o.;
Naslov: Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana;

Elektronska pošta: info@emenjave.si;
Telefonska številka: 040 225 269

Spletna stran: www.emenjave.si/#/category/vzajemni-skladi;

Davčna številka: 17563763;
Matična številka: 7228716;
Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0005 5781 494 (BANKA KOPER D.D.).

2F. Splošni pogoji ponudnikov vzajmenih skladov

Splošni pogoji posameznega ponudnika vzajemnih skladov so sestavni del pogodbe pri sklenitvi pogodbe s posamznim ponudnikom vzajemnih skladov. Stranka, ki oddaja naročilo za ponudbo kateregakoli vzajemnega sklada na internetni strani www.emenjave.si/#/category/vzajemni-skladi, izrecno izjavlja, da je bil predhodno v celoti seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne pogodbe ponudnika, ter da sprejema splošne pogoje, ki so sestavni del posamezne pogodbe. Splošni pogoji so na voljo v elektronski obliki.

Za vse dodatne informacije nam pišite na elektronsko pošto info@emenjave.si ali nas pokličite na telefonsko številko 040 225 269.

3F. Postopek naročila

Stranka naročilo odda preko spletnega obrazca na spletni strani www.emenjave.si/#/category/vzajemni-skladi. Glede na želje oz. zahteve stranke se določi banko pri kateri se uredi sklanitv željene storitve/produkta.

Pred zaključkom izvedbe naročila mora stranka potrditi, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja, objavljenimi na spletni strani ponudnika.

Naslednji delovni dan po prejetju naročila ponudnik prične z obdelavo naročila, kjer preveri pravilnost podatkov. V primeru, nejasnosti si ponudnik pridržuje pravico, da s stranko stopi v kontakt na kontaktno številko ali elektronsko pošto, navedeno v postopku naročila.

Naročilo lahko oddajo le osebe, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Ponudba, sklenjena na daljavo, veže ponudnika 30 dni od dneva naročila. Preklic naročila je možen izključno s poslanim sporočilom na poštni naslov info@emenjave.si. Stranka je tudi dolžna od ponudbe odstopiti s pisno izjavo .Če stranka pošlje pisno izjavo na Emenjave d.o.o. v roku 30 dni, se prav tako smatra kot pravilen odstop od pogodbe.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Podjetja Emenjave d.o.o. zagotavljata skrbno varovanje podatkov strank pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podatki so shranjeni na strežnikih, zaščitenih z geslom in z omejenim dostopom. Podjetji podatke strank uporabljata le za namene, zaradi katerih je pridobilo osebno privolitev posameznika (izvajanja osnovne dejavnosti družbe), ter jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

Stranka, ki podjetju posreduje svoje osebne podatke s tem daje osebno privolitev iz prejšnjega odstavka in potrjuje te Splošne pogoje.

Vsaka stranka lahko kadarkoli poda pisno izjavo za odjavo sodelovanja v promocijskih akcijah, ki jo pošlje po pošti na naslov podjetja Emenjave d.o.o. oz. po elektronski pošti info@emenjave.si.

Skozi celoten postopek sklenitev posameznih produktov uporabljamo najnovejše varnostne standarde, s čimer preprečujemo morebitne zlorabe podatkov in sledimo tudi zakonodaji na tem področju.

Podatki vnešeni prek spletne strani www.emenjave.si/#/category/zavarovanje oz. pripadajočih spletnih obrazcev v celoti izpolnjujejo zahteve 15. člena ZVOP.

 1. člen ZVOP pravi:

Avtomatizirana obdelava osebnih podatkov, pri kateri se o posamezniku lahko sprejme odločitev, ki ima za posledico pravne učinke v zvezi z njim ali na njega znatno vpliva in ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi podatkov, ki je namenjena ovrednotenju nekaterih osebnih vidikov v zvezi z njim, kakršni so zlasti njegova uspešnost pri delu, kreditna sposobnost, zanesljivost, ravnanje ali izpolnjevanje zahtevanih pogojev, je dovoljena le, če je odločitev:

 1. sprejeta med sklepanjem ali izvajanjem pogodbe, pod pogojem, da je pobuda za sklenitev ali izvajanje pogodbe, ki jo je vložil posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, izpolnjena ali da obstajajo primerni ukrepi za varstvo njegovih zakonitih interesov, kakršni so zlasti dogovori, ki mu omogočajo ugovarjati takšni odločitvi ali izraziti njegovo stališče;
 2. določena z zakonom, ki določa tudi ukrepe za varstvo zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti možnost pravnega sredstva zoper takšno odločitev.

Stranka nas s potrditvijo splošnih pogojev seznanja da je v celoti prebrala, razumela in potrdila 15. člen ZVOP.

 1. Pravno obvestilo

Spletna stran www.emenjave.si je v lasti družbe Emenjave d.o.o., ime, ideja, znamka in koncept spletne strani so zaščiteni.

Vsebine in slikovno gradivo na teh spletnih straneh in vseh povezanih podstraneh so last družbe Emenjave d.o.o. in jih je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, razen za nekomercialne namene, kjer pa je potrebno navesti vir iz katerega se objavlja (www.emenjave.si) in obvestilo o imetništvu avtorskih pravic družbe Emenjave d.o.o. nad posamezno uporabljeno vsebino/slikovnim gradivom.

Podjetje Emenjave d.o.o. se bo po najboljših močeh trudilo zagotavljati točne in ažurne podatke na svojih spletni strani emenjave.si, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij ter tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržuje si tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani.

 1. Darila ob sklenitvi storitev/produktov

Ob sklenitvi različnih storitev/produktov znotraj različnih kategorij prek emenjave.si, lahko stranka pridobi različna darila in različne ugodnosti. Ločimo darila, ki jih stranki ob sklenitvi podari ponudnik (zavarovalnica, banka, ponudnik električne energije, ponudnik interneta & TV in/ali ponudnik mobilne telefonije), pri kateri je sklenil oz. uredil določeno storitev/produkt ter darila, ki jih stranka prejme s strani emenjave.si.

Darila, ki jih podarijo ponudniki, stranke prejmejo neposredno od ponudnikov. Za prevzem in unovčenje teh daril ponudnik storitev emenjave.si (Emenjave d.o.o., Aventus d.o.o., Tribuna Kapital d.o.o. in Agencija Kržič d.o.o.) ne odgovarja. Različne oblike storitev/produktov imajo različna darila. Do praktičnih daril so upravičene stranke, ki izpolnijo vse pogoje kot je določeno v točki 7. splošnih pogojev, spodaj.

Nagrade so različne in so vezane na posamezne produkte. Nagrade bodo vidne in predhodno skomunicirane že na spletni strani emenjave.si, točna vrednost nagrade, ki pripada stranki, pa bo razvidna po sklenitvi pogodbe s posameznim ponudnikom.

Darila, ki jih stranka prejme s strani emenjave.si, se osebno dostavijo na dom stranke ali jih slednji prevzame v prostorih Emenjave d.o.o. na Vodnikovi cesti 211, 1000 Lubljana (po dogovoru s stranko in odvisno od narave darila). Darila, ki jih podarjajo emenjave.si praviloma ne presegajo vrednosti 42 EUR, od katerih praviloma ni potrebno zakonsko odvesti Akontacije dohodnine. Če znesek nagrade presega omenjeno vrednost, se emenjave.si in pravni subjekti, ki stojijo za omenjeno spletno stranjo, zavežejo odvesti akontacijo dohodnine po prejemu vseh podatkov stranke, ki so za to potrebni (ime in priimek, stalni naslov, davčna številka, emšo in banka ter številka TRR, kjer ima odprt račun).

V primeru, da stranka sklene pogodbo (katerokoli) prek emenjav in jo nato predčasno prekine (vezave oziroma dolžine pogodb so odvisne od pogodbe ponudnika in so za različne produkte različne), stranki nagrada ne pripada. Vsak ponudnik ima svoje pogoje v primeru stornacij, ki so del njihovih splošnih pogojev s katerimi se mora stranka pred sklenitvijo storitve/produkta seznaniti in hkrati tudi strinjati s podpisom pogodbe. Če je bila stranki nagrada že podeljena, bodo pravni subjekti platforme emenjave.si zahtevali vračilo celotnega zneska nagrade in morebitno akontacijo dohodnine, če je šlo za nagrado, od katere je bilo potrebno odvesti dohodnino. Prejemnik nagrade (stranka) mora nagrado unovčiti v dogovorjenem času po sklenitvi pogodbe, in sicer vedno znotraj tekočega leta.

V kolikor stranka pravočasno ne pošlje vseh podatkov, potrebnih za prejem nagrade, do le te ni upravičena.

 1. Pogoji koriščenja ugodnosti

Do koriščenja ugodnosti so upravičene stranke, ki so v obdobju, ko je bila na strani pri določeni storitvi/produktu kategorije objavljena akcija ugodnosti oddale naročilo za sklenitev oz. ureditev različnih storitev/produktov znotraj različnih kategorij, ki jih prek emenjave.si ponujamo ter so nato na podlagi točno tega podanega naročila zaključile vse pogodbene obveznosti med stranko in ponudnikom in tako realizirale naročilo.

Razlaga uporabljene terminologije:

 1. sklenitev ‘v živo’: sklenitev oz. ureditev različnih storitev/produktov znotraj različnih kategorij ob obisku agenta na terenu, na domu, v službi ali na sedežu podjetja Emenjave d.o.o., Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana.
 2. sklenitev ‘na daljavo treh ali več pogodb’: sklenitev oz. ureditev vsaj treh različnih storitev/produktov znotraj različnih kategorij preko interneta, elektronske pošte oz. telefonskega klica, brez osebnega stika z agentom v živo (v kolikor je stranki vse poslano po navadni oz. elektronski pošti in nato vso dokumentacijo stranka zgolj vrne podpisano/dopisano po pošti)
 3. sklenitev ‘na daljavo ene ali dveh pogodb’: sklenitev oz. ureditev ene ali dveh različnih storitev/produktov znotraj različnih kategorij preko interneta, elektronske pošte oz. telefonskega klica, brez osebnega stika z agentom v živo (v kolikor je stranki vse poslano po navadni oz. elektronski pošti in nato vso dokumentacijo stranka zgolj vrne podpisano/dopisano po pošti)

Do ugodnosti so stranke upravičene, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 1. izpolnjen obrazec na strani www.emenjave.si (stranka je prejela potrditveno elektronsko sporočilo, s katerim dokazuje, da je oddala naročilo in kdaj ga je oddala) oz. V kolikor vas agent kontaktira po priporočilu/napotilu prijatelja
 2. sklenjeno je novo zavarovanje s posredovanjem podjetja Aventus d.o.o., Tribuna Kapital d.o.o. in/ali Agencije Kržič oz. nova storitev/produkt preostalih kategorij (banke, ponudniki elektrike in plina, ponudniki interneta & TV, ponudniki mobilne telefonije) s posredovanjem Emenjave d.o.o..
 3. agent na podlagi podatkov pridobljenih s strani stranke izpolni vso potrebno dokumentacijo za sklenitev Pogodbe med ponudnikom in stranko (različno po kategorijah in glede na storitev/produkt). Stranka izpolni vse pogodbene obveznosti do ponudnika in tako realizira svoje naročilo (začetek veljavnosti zavarovanja, začetek dobava električne energije ali plina, začetek obračuna telekomunkacijskih storitev, prejem kredita ….)
 4. do celotne ugodnosti (celotne vrednosti darila) je stranka upravičena v primeru sklenitve ‘v živo ali na daljavo’ treh ali več pogodb, po tem, ko izpolni vse pogodbene obveznosti do ponudnika, (začetek veljavnosti zavarovanja, začetek dobava električne energije ali plina, začetek obračuna telekomunkacijskih storitev, prejem kredita ….)
  do polovične ugodnosti (polovične vrednosti darila)
   je stranka upravičena v primeru sklenitve ‘v živo ali na daljavo’ ene ali dveh pogodb, po tem, ko izpolni vse pogodbene obveznosti do ponudnika, (začetek veljavnosti zavarovanja, začetek dobava električne energije ali plina, začetek obračuna telekomunkacijskih storitev, prejem kredita ….)
 5. v kolikor stranka izbere za darilo Mercatorjeve vrednostne bone, stranka soglaša, da Mercator s strani Emenjave d.o.o. pridobi vse potrebne podatke za izvršitev celotnega procesa naložitve vrednostnega bona in s tem prejema ugodnosti
 6. V kolikor stranka pravočasno ne pošlje vseh podatkov, potrebnih za prejem nagrade, do le te ni upravičena.

V primeru prekinitve Pogodbe s ponudnikom s strani stranke, po poteku zakonskega roka, ko je stranka upravičena do odstopa in pred iztekom pogodbeno določenega obdobja, je stranka poleg ostalih pogodbenih posledic prenehanja pogodbenega razmerja, navedenih v Pogodbi s ponudnikom dolžna Emenjave d.o.o. povrniti celotno ugodnost, ki jo je prejela ob sklenitvi Pogodbe, ki jo predčasno prekinja. Emenjave d.o.o. si pridržuje pravico od stranke, ki je predčasno prekinila Pogodbo s ponudnikom, zahtevati povrnitev celotne pridobljene ugodnosti.

Točna višina Mercatorjevih bonov, ki pripadajo stranki, bo razvidna v Mercatorjevem spletnem profilu stranke. Ugodnost bo stranki v Mercatorjev spletni profil naložena za vsako uspešno sklenjeno pogodbo s ponudnikom posebej, po tem ko bo ponudnik potrdil uspešno sklenitev pogodbe (začetek veljavnosti zavarovanja, začetek dobava električne energije ali plina, začetek obračuna telekomunkacijskih storitev, prejem kredita ….).

Stranka lahko podrobnejše informacije o posameznem Mercatorjevem bonu, ki ji je naložen v profil, pridobi na info telefonski liniji 040 225 269 ali preko info emaila info@emenjave.si.

 1. Veljavnost Splošnih pogojev

Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.emenjave.si, na voljo pa so tudi na sedežu družbe. Morebitne spremembe oziroma dopolnitve Splošnih pogojev bodo objavljene na enak način.